Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 04.04.2018 r.
 

RŚF.6220.2.2018
 


Z A W  I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)  stronom  przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.    
W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego na dz. Nr 80/1, obręb Kumkiejmy, Gmina Górowo Iławeckie”, w tym treść opinii organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach), są  dostępne w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2018-04-04)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2018-04-04 13:48:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2018-04-04 13:48:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki