Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2017.

Zarządzenie Nr WG.0050.43.2018
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 21 maja 2018r.

w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Górowo Iławeckie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017r. stanowiące załącznik do zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.
 


Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

   

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  ZA 2017r.


          
Istniejące organizacje pozarządowe to:

1.Ochotnicze Straże Pożarne,
2.Parafie
3.Koła Gospodyń Wiejskich: Aksamitka w Piastach Wielkich , w Kandytach , Bądlach i Dwórznie
4.Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Kamińska „Nasz Kamińsk” w Kamińsku,
5.Stowarzyszenie „Nasza Wieś – Nasza Przyszłość”  w Kandytach
6.Stowarzyszenie” na Rzecz Rozwoju Wsi „ w Janikowie
7.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie
8.Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna w Górowie Iławeckim,
9.Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Koliber” w Kandytach
10.Uczniowski Klub Sportowy PIAST w Piastach Wielkich
11.Gminny Klub Sportowy ORZEŁ w CZYPRKACH
13.Stowarzyszenie historyczno -kolekcjonerskie ziemi Górowskiej DREYSE w Worynach
14.Towarzystwo Kulturalno-Historyczne „WORIA” w Górowie Iławeckim
15.Srodkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim
16.Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej NATANGEN w Górowie Iławeckim
17.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zarząd Miejsko-Gminny w Górowie Iławeckim
18.Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Diabetyków w Górowie Ilaweckim
19.Stowarzyszenie Zachęta w Pieszkowie
20.Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście
21.Stowarzyszenie  na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Jesteśmy Razem   w Górowie Iławeckim.
            
Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy w Górowie Iławeckim  w dniu 28  listopada 2016 r. podjęła   uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz           innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji             pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych ,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy  społeczników zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie .

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu.

Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były  zdania publiczne w sferze:
- sportu
- kultury
- profilaktyki i terapii uzależnień
- rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

 Aby organizacje mogły sprawnie działać , nie zawsze forma finansowa jest jedynym  wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony  administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego, organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali , użyczeniu sprzętu  czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane. Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy , czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa , w tym partnerska.  Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań , czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.                                           
           
W 2017r. formy współpracy miały charakter poza finansowy i dotyczyły głównie działalności: kulturalnej , w tym organizacja festynów , imprez sportowych , warsztatów, zbiórek  publicznych , wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych  Dni Rodziny , które odbyły się w Kandytach  i wielu innych sołectwach gminy.
Ponadto składane wnioski przez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna – promocja gminy Górowo Iławeckie poprzez cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe  i historyczne , w tym wnioski  o dotację w konkursach  grantowych .„ Działaj Lokalnie 2017 realizatorem  których była Rada Sołecka  Lipniki  - projekt”Kino pod Gwiazdami  w  Lipnikach, Rada Solecka Zielenica – „Rozruszajmy Zielenicę”. FIO -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie- realizatorem     warsztatów pn. „Rękodzieło na Górowszczyżnie”  byli wolontariusze skupieni wokół świetlic wiejskich w sołectwach: Lipniki , Dwórzno, Bukowiec , Piasty Wielkie , Woryny oraz Janikowo.
            
 Wspólnie ze Stowarzyszeniami prowadzone były i są zbiórki pieniężne na cele  charytatywne.  
Wiele zadań zostało zrealizowanych z inicjatywy samych Stowarzyszeń . Do nich  możemy zaliczyć między innymi:
- wypoczynek letni  dla dzieci i młodzieży
- festyny integracyjne dla mieszkańców       
         
W przygotowaniu wielu akcji , wydarzeń uczestniczyli wolontariusze w tym harcerze z Hufca ZHP Bartoszyce –  Szczep Watra działający   na terenie miasta i gminy Górowo Il.  
           
Jak wspomniano na wstępie gmina nasza  od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.
            

            Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj

[pobierz sprawozdanie w formacie pdf]
                                     

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2018-05-21)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2018-05-30 13:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2018-05-30 13:46:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki