Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2018.

Zarządzenie Nr WG.0050.41.2019
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 20 maja 2019r.

 

w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Górowo Iławeckie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.
 


Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2018r.

Istniejące organizacje pozarządowe to:
1 .Ochotnicze Straże Pożarne,
2. Parafie
3. Koła Gospodyń Wiejskich:
Aksamitka w Piastach Wielkich, w Kandytach, Bądlach i Dwórznie
4. Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Kamińska „Nasz Kamińsk” w Kamińsku,
5. Stowarzyszenie „Nasza Wieś — Nasza Przyszłość” w Kandytach
6. Stowarzyszenie” na Rzecz Rozwoju Wsi „ w Janikowie
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie
8. Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna w Górowie Iławeckim,
9. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Koliber” w Kandytach
10. Uczniowski Klub Sportowy PIAST w Piastach Wielkich
11 .Gminny Klub Sportowy ORZEŁ w CZYPRKACH
13.Stowarzyszenie historyczno -kolekcjonerskie ziemi Górowskiej DREYSE w Worynach
14. Towarzystwo Kulturalno-Historyczne „WORIA” w Górowie Iławeckim
15. Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim
16. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej NATANGEN w Górowie Iławeckim
17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zarząd Miejsko-Gminny w Górowie Iławeckim
18. Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Diabetyków w Górowie Iławeckim
19. Stowarzyszenie Zachęta w Pieszkowie
20. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście  
21 .Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Jesteśmy Razem w Górowie Iławeckim.

Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy w Górowie Iławeckim w dniu 29 listopada 2017 r. podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania:
   - bezpłatnej pracy społeczników  
   - zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były zdania publiczne w sferze:
- sportu  
- kultury  
- promocji i ochrony zdrowia  
- profilaktyki i terapii uzależnień  
- rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Aby organizacje mogły sprawnie działać , nie zawsze forma finansowa jest jedynym wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego, organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali , użyczeniu sprzętu czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane.
Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy , czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa , w tym partnerska. Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań , czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.

W 2018r. formy współpracy miały charakter finansowy i poza finansowy i dotyczyły działalności:
kulturalnej, w tym organizacja festynów, imprez sportowych , warsztatów, wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych Dni Rodziny, które odbyły się i wielu innych sołectwach gminy.
Ponadto składane wnioski przez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna — promocja gminy Górowo Iławeckie poprzez cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne , w tym wnioski o dotację w konkursach grantowych „Działaj Lokalnie 2018   realizatorem których była Rada Sołecka Lipniki - projekt ”Śpiewać każdy może". W ramach dotacji w kwocie 2.900,00zł. zorganizowano zajęcia muzyczne z dziećmi w świetlicy wiejskiej oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający.

FIO -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie- realizatorem warsztatów i spotkań p.n. „Przygoda z tradycją" było Sołectwo Bądle. W ramach dofinansowania w kwocie 4.700,00zł. zorganizowano zajęcia kulinarne i rękodzielnicze,   zakupiono stroje dla zespołu śpiewaczego "Bądlowianki" oraz nagłośnienie.

Wiele zadań zostało zrealizowanych z inicjatywy samych Stowarzyszeń . Do nich możemy zaliczyć między innymi:
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży  
- festyny integracyjne dla mieszkańców

W przygotowaniu wielu akcji , wydarzeń uczestniczyli wolontariusze w tym harcerze z Hufca ZHP Bartoszyce — Szczep Watra działający na terenie miasta i gminy Górowo Il.

Wspierane również były działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez Fundację na rzecz Zdrowia w Bartoszycach a skierowane do mieszkańców naszej gminy.
W ramach działań zdrowotnych:
- przeprowadzono bezpłatne badania z zakresu walki z cukrzycą — pomiar cukru i ciśnienia tętniczego.
- badania "bolerioza — kleszczowy pomór XXI wieku" Było to zadanie w ramach ogłoszonego konkursu przez gminę. Badaniem objęto 130 osób.

Jak wspomniano na wstępie gmina nasza od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.
 

[pobierz sprawozdanie w formacie pdf]

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2019-05-28)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-05-28 08:05:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2019-05-28 08:21:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki