Procedura załatwienia

Procedura załatwienia

 

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego. Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia , zawiadamiając o tym wnoszącego petycję. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce załatwienia
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycję można złożyć:
1) w formie pisemnej - przesyłając pocztą na adres:
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
 
2) osobiście w siedzibie urzędu:
- Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, sekretariat pokój nr 13
 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:
a) drogą elektroniczną:
- na adres e-mail: sekretariat@uggorowo.pl
- na skrytkę na platformie ePUAP: /uggorowoil/SkrytkaESP
2) faxem na nr 89 761 15 30
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zwierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 
Telefon kontaktowy:
89 761 13 22
Adres e-mail: sekretariat@uggorowo.pl

Sposób załatwienia
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Górowo Iławeckie lub Rady Gminy Górowo Iławeckie może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Nadawca petycji
Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.
 
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronach internetowych podczas bieżącej aktualizacji zamieszczonego tam odwzorowania petycji.

Opłaty
Wniesienie petycji oraz jej rozpatrzenie nie podlega żadnej opłacie.

Tryb odwoławczy
Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem  skargi.  

Uwagi
Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:
- oznaczenia podmiotu
- miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji
 
Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w ustawie o petycjach (art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach) tj. nie została złożona w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie zawiera oznaczenia adresata petycji lub wskazania przedmiotu petycji lub petycja składana w interesie pomiotu trzeciego nie zawiera imienia i nazwiska, albo nazwy, miejsca zamieszkania, albo siedziby oraz adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu lub wyrażonej zgody na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzywa się w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, wnoszącego petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
 
Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 26 ze zm.) w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach
 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2019-08-20)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-08-20 11:43:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2019-08-20 11:47:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki