Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 18.10.2019 r.

RŚF.6220.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096), w związku z art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 15 września 2019 r.  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MV, na działce ewidencyjnej nr 1/5 obręb 32  Paustry gmina Górowo Iławeckie.
Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096), w związki z art. 74b ustęp 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 poz. 2081z późn. zm.) wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Paustry, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 9.
Zgodnie z  § 3 ust 1 pkt 52  lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny  Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.


Z up. Wójta
Maria Duchnik
inspektor

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-10-18)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-10-22 08:32:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2019-10-22 08:35:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki