Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie    

Górowo Iławeckie, dnia 3.12.2019 r.

RŚF.6220.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 3 grudnia 2019 r., na wniosek Inwestora Pana Grzegorza Gostkowskiego,  z dnia 15 października 2019 r. została wydana decyzja znak RŚF.6220.6.2019  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW na działce ewidencyjnej nr 1/5, obręb 0032 Paustry, gmina Górowo Iławeckie”  
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
-    na tablicy ogłoszeń w miejscowości Paustry


 

Z up. Wójta
Maria Duchnik
Inspektor

 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-12-03)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-12-04 10:33:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2019-12-04 10:35:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki