Obwieszczenie-Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 12.12.2019 r.

RŚF.6220.9.2019


O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096), w związku z art. 71 oraz 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 10  grudnia 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce nr. ew. 59 w obrębie Piaseczno, gmina Górowo Iławeckie”.  Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 9.
Zgodnie z  § 3 ust 1 pkt 54  lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r.,                   
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
-    Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
-    Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach
-    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Olsztynie
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.
 

Z up. Wójta
Maria Duchnik
Inspektor


 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2019-12-12)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2019-12-16 15:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2019-12-16 15:23:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki