Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Urząd Gminy Górowo Iławeckie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gorowoil-ug.bip-wm.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

- część z publikowanych zdjęć i obrazów nie posiada opisu alternatywnego,

- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

- część plików .pdf to skany dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Barański.
 • E-mail: k.baranski@uggorowo.pl
 • Telefon: 897610788

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Górowo Iławeckie
 • Adres: ul. T. Kościuszki 17 11-220 Górowo Iławeckie
 • E-mail: sekretariat@uggorowo.pl
 • Telefon: 897611322

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Górowo Iławeckie: ul. T. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku. Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z wejścia z tyłu budynku, wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Na parterze znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica z wykazem poszczególnych stanowisk pracy. W budynku nie ma windy.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia

- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana kontrastu.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2020-03-30)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2020-03-30 14:36:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-03-30 10:15:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki