Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2019.

Zarządzenie Nr WG.0050.40.2020
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 11 maja 2020r.

w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.


Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Górowo Iławeckie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2019r.


Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy w Górowie Iławeckim w dniu 9 listopada 2018 r. podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania  
   - bezpłatnej pracy społeczników  
   - zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były zdania publiczne w sferze:
sportu
kultury
promocji i ochrony zdrowia
profilaktyki i terapii uzależnień
rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Aby organizacje mogły sprawnie działać , nie zawsze forma finansowa jest jedynym wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego, organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali, użyczeniu sprzętu czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane.
Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy, czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa, w tym partnerska. Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań , czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.

W 2019r. formy współpracy miały charakter finansowy i poza finansowy i dotyczyły działalności:
kulturalnej, w tym organizacja festynów, imprez sportowych, warsztatów, wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych Dni Rodziny, które odbyły się w wielu sołectwach.
W świetlicach wiejskich prowadzone były zajęcia warsztatowe w ramach projektów z LGD „Warmiński Zakątek” w współpracy ze stowarzyszeniem Górowska Mała Ojczyzna:
1) DZIAŁAJ LOKALNIE:
- „SMACZNIE, ZDROWO KOLOROWO Z KANDYCKIM KGW” w ramach projektu zakupiono sprzęt na świetlicę w Kandytach pozwalający na rozszerzenie oferty plenerowej podczas festynów i imprez gminnych i regionalnych (pawilon oraz stoły z ławkami); organizowane były zajęcia kulinarne dla mieszkańców Kandyt; przygotowywano potrawy na stoiska podczas imprez gminnych; zakupiono jednolite stroje dla członkiń KGW; na zakończenie projektu zorganizowano imprezę „Swięto Pieczonego Ziemniaka”;
- „GÓROWSZCZYZNA W OBIEKTYWIE” w ramach projektu rozwijano umiejętności i pasję fotograficzną młodych pasjonatów pracy z aparatem fotograficznym; dokonano wystawy prac fotograficznych w urzędzie gminy; odbyły się zajęcia w plenerze; zakupiono sztalugi oraz antyramy na wystawy podczas uroczystości.
2) FIO WARMIA 1 MAZURY LOKALNIE:
- "KAMIŃSK - SERCE NATANGII” w ramach projektu powstały murale na ścianie świetlicy wiejskiej w Kamińsku, odnowiono elewację całego budynku OSP oraz świetlicy; postawiono elementy małej architektury (ławki, drewniane donice, witacze, zadbano o miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci); zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci; reaktywowano imprezę plenerową „Lipcówka w Kamińsku”; na zakończenie projektu zorganizowano ognisko;
 - „KULINARNE ABC Z AKSAMITKĄ W PIASTACH WIELKICH” w ramach projektu prowadzone były zajęcia dla najmłodszych i starszych mieszkańców wsi; odbyły się warsztaty kulinarne i rękodzielnicze; reprezentowano stoiska na festynach gminnych; przygotowano elementy małej architektury (ławki, stoły, grillowisko); zakupiono stroje dla członkiń KGW.

Wiele zadań zostało zrealizowanych z inicjatywy samych Stowarzyszeń . Do nich możemy zaliczyć między innymi:
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
festyny integracyjne dla mieszkańców

W przygotowaniu wielu akcji, wydarzeń uczestniczyli wolontariusze w tym harcerze z Hufca ZHP Bartoszyce — Szczep Watra działający na terenie miasta i gminy Górowo Il.

Wspierane również były działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez Fundację na rzecz Zdrowia w Bartoszycach a skierowane do mieszkańców gminy. W ramach działań zdrowotnych „Zdrowa Gmina Górowo Iławeckie” przeprowadzono: profilaktyczne bezpłatne badania mieszkańców z zakresu poziomu witaminy D we krwi u kobiet, oraz poziomu PSA u mężczyzn. Badania wykonano w okresie od 1.09.2019 do 30.11.2019r.
Efekt realizacji działania :
- 100 badań krwi u kobiet — oznaczenie poziomu witaminy D
-  90 badań krwi u mężczyzn — oznaczenie antygenu PSA

Jak wspomniano na wstępie gmina nasza od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.
 

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

[pobierz sprawozdanie w formacie pdf]

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2020-05-11)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2020-05-18 14:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-05-18 14:49:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki