Informacje o programie

WSPARCIE  DORADCZE  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  GÓROWO IŁAWECKIE  W SPRAWIE DOFINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘĆ  W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO –  CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  od dnia 15.05.2020 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Od 21.10.2020 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

 Najważniejsze zmiany w Programie:

  • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
  • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (20- 25 tys. zł dofinansowania, dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę).

Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczający  100 000 zł  (dochód za 2019 r.);

Maksymalne dofinansowanie (do 25 tys. zł) obejmie przedsięwzięcia dotyczące demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych.

Dofinansowane kwotą (do 20 tys. zł) będą przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 - zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt. 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i  cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Podwyższony poziom dofinansowania będzie dotyczył osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty:

- 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym;

- 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym;

W/w dochód należy przedstawić na podstawie zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.

Maksymalne dofinansowanie w przypadku wniosków z podwyższony poziomem dofinansowania to 32 tys. zł oraz dodatkowe 5 tys. zł na fotowoltaikę).

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

 Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

  • WFOŚ i GW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
  • lub za pośrednictwem gmin, w tym Gminy Górowo Iławeckie, która zawarła porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚ i GW.
    Urząd Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
  • Wnioski o dofinansowanie należy jednocześnie składać poprzez aplikację internetową -    Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚ i GW  ( po wpisaniu w wyszukiwarce:  Portal Beneficjenta Czyste Powietrze) lub  poprzez serwis gov.pl.
  • Wniosek o zaświadczenie o wysokości  miesięcznego dochodu na jednego członka  gospodarstwa domowego składać należy w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia.

Uwaga! Od dnia 15.05.2020 r. istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Celem programu ,,Czyste Powietrze’’ z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat pod numerem tel. 89 761 10 77.

Link do strony www Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:

http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

Do pobrania:
1) Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji [pobierz - format pdf]
2) Wniosek o płatność [pobierz - format pdf]
3) Protokół odbioru prac wykonawcy [pobierz - format docx]
4) Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego [pobierz - format pdf]
5) Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania [pobierz - format pdf]
6) Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania [pobierz - format pdf]
7) Zestawienie informacji niezbędnych do  uzupełnienia wniosku Czyste Powietrze [pobierz - format docx]
 

Wytworzył:
Maria Duchnik
(2020-10-23)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2020-10-23 10:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-05-05 14:18:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki