☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca sposobu załatwienia sprawy.


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa Prawna:
1) Ustawa z dnia 17 kwietnia 2016 r. prawo oświatowe,
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,
8) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

Wymagane dokumenty
- wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika wraz z kompletem dokumentów, do których zalicza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu (oryginał),
4) pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
5) kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
6) kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
7) aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności,
8) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
9) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Termin składania wniosku
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Miejsce składania wniosku
Urząd Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00

Opłaty
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb udzielenia odpowiedzi
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.

Identyfikator gminy Górowo Iławeckie
2801052

Uwagi  
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Górowo Iławeckie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Wytworzył:
Katarzyna Smut
(2021-04-20)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-04-20 13:37:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-10-03 07:12:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502347