☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Informacja dotycząca danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 761 13 22, e-mail: sekretariat@uggorowo.pl,

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@uggorowo.pl,

3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, natomiast podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowią:
- art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne  i strony zawartych umów,

5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6) Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania danych,

10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2021-04-20)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-04-20 13:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-04-20 13:46:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502347