Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 16.06.2021 r.

RIZ.6220.8.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 8 czerwca 2021 r. na wniosek Inwestora Better Energy Solar Development Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Synów Pułku 37a, 80-298 reprezentowanej przez P. Marcina Bagińskiego z dnia 21 maja 2020 r. (data wpływu 22.05.2020 r.) została wydana decyzja znak RIZ.6220.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej „Górowo Iławeckie Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Piasty Wielkie, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie”, w obrębie Piasty Wielkie na działkach ewidencyjnych nr 15/4, 56/1, 43, 49/1, 47/2 - infrastruktura oraz na dz. nr 68/1 – podziemne przejście kablowe i dojazd i dz. nr 62/1 – podziemne przejście kablowe.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska-Świtaj

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piasty Wielkie

Otrzymują:
1. Wnioskodawca w trybie określony w art. 49 KPA
2. Strony w trybie określony w art. 49 KPA
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2021-06-17)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-06-17 12:45:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-06-17 12:48:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki