Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 20.10.2021 r.

RIZ.6220.10.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 20 października 2021 r. na wniosek Elektrowni PV 66 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa z dnia 16 czerwca 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2020 r.) została wydana decyzja znak RIZ.6220.10.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 191/2, 191/3, 192, 195/13, 198/4, 191/1, 315/2, 317/1, 317/2, 319/1, 320/2 (obręb 0043) w miejscowości Sołtysowizna, gmina Górowo Iławeckie”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


W Ó J T   G M I N Y    
Bożena Olszewska-Świtaj


Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sołtysowizna

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony w trybie określony w art. 49 KPA
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2021-10-20)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-10-26 21:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-10-26 21:07:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki