Postanowienie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 02.11.2021 r.

RIZ.6220.2.2021

P O S T A N O W I E N I E
o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.),

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WIEWIÓRKI do 1MW każda o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na dz. nr 127, obr. Wiewiórki” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Górowo Iławeckie, postanowieniem znak RIZ.6220.2.2021 z dnia 02.11.2021 r. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie, nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WIEWIÓRKI do 1MW każda o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wiewiórki, gm. Górowo Iławeckie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na dz. nr 127, obr. Wiewiórki” jako dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ustalonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.),

W myśl art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

W Ó J T   G M I N Y     
Bożena Olszewska-Świtaj

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony w trybie art. 49 Kpa
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2021-11-02)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-11-02 10:14:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-11-02 10:19:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki