Postanowienie

Górowo Iławeckie, dnia 02.11.2021 r.

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

RIZ.6220.8.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem Europejskiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o., ul. Górna 5 10-040 Olsztyn, z dnia 02.06.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.06.2021 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 14/73, obr. Wągródka, gmina Górowo Iławeckie”

postanawiam

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
2. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
a) oddziaływań przedsięwzięcia na cele i przedmioty ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. nr 71, poz. 1363) oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015;
b) opisu krajobrazu, w którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia wraz z oceną wpływu inwestycji na krajobraz;
c) pełnej charakterystyki planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem ewentualnego etapowania;
d) dotychczasowego sposobu użytkowania terenu pod planowaną inwestycję, rodzaj uprawianych roślin;
e) wpływu przedsięwzięcia na klimat elektromagnetyczny środowiska. Należy wskazać wszystkie elementy wyposażenia instalacji stanowiące źródła pola elektromagnetycznego, ocenić ich oddziaływanie oraz podjęte ewentualne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję z tych źródeł;
f) Oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat i określić, w jaki sposób zaadaptuje się do postępującej zmiany klimatu. W tym celu należy m.in. zidentyfikować źródła emisji gazów cieplarnianych do powietrza, zaproponować rozwiązania, które wpłyną na ograniczenie tej emisji oraz wskazać, w jaki sposób zaplanowano przedsięwzięcie, aby optymalnie przystosować je do postępujących zmian klimatu, które coraz częściej przejawiają się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, silne wiatry, grad, trąby powietrzne, ulewy, burze i powodzie;
g) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
h) analizy wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego do realizacji (z uzasadnieniem jego wyboru), racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, należy opisać przewidywane skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
i) przedstawienia sposobu postępowania z odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;
j) opisu oddziaływania na występującą na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania florę (z podaniem przynależności syntaksonomicznej stwierdzonych zbiorowisk roślinnych oraz określeniem stopnia ich naturalności) i faunę (ptaki, ssaki, płazy, gady), w tym na stwierdzone siedliska, lęgowiska, żerowiska. Należy opisać wpływ inwestycji na awifaunę gniazdującą na obszarze inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania, na szlaki migracyjne ptaków oraz miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezony wędrówek;
k) wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne, leśne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek), obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary przylegające do jezior, obszary ochronny uzdrowiskowej wraz z określeniem wpływu planowanej inwestycji na ww. obszary;
l) opisu przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia;
m) odległości na jakiej może pojawić się efekt olśnienia przy uwzględnieniu wysokości i kierunków lotu ptaków;
n) analizy, czy w następstwie realizacji inwestycji może dochodzić do mylenia przez ptaki ogniw fotowoltaicznych z lustrem wody;
o) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania;
p) wskazania przewidywanego okresu i czasu trwania budowy;
q) opisu użytkowania terenu inwestycji w fazie budowy i na etapie jej eksploatacji;
r) opisu zagadnień związanych z budową elektrowni oraz transportem jej elementów (np. częstotliwość przejazdów, ilość i rodzaje pojazdów);
s) opisu sposobu zabezpieczenia terenu inwestycji z uwzględnieniem ogrodzenia i oświetlenia;
t) wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów znajdujących się w jego zasięgu oddziaływania; przedstawić umiejscowienie planowanej inwestycji względem terenów objętych ochroną akustyczną, ustalonych w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bądź ich faktyczne zagospodarowanie; należy zidentyfikować wszystkie źródła hałasu na etapie realizacji eksploatacji, ocenić ich oddziaływanie na tereny chronione akustycznie oraz wskazać podjęte ewentualnie środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję hałasu;
u) informacje, czy w wyniku realizacji planowanej inwestycji w stosunku do gatunków roślin, grzybów lub zwierząt objętych ochroną zostaną naruszone zakazy niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zimowisk, żerowisk czy innych schronień lub zostaną naruszone inne zakazy wymienione a wart. 52 ust. 1 i art. 1 ustawy o ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2.06.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7.06.2021 r.) Polska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn zwróciła się do Wójta Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 14/73, obr. Wągródka, gmina Górowo Iławeckie”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2,3 i 6 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Górowo Iławeckie zwrócił się pismem znak RIZ.6220.8.2021 r., z dnia 7 lipca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organy opiniujące:
- Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu opinią znak GD.ZZŚ.2.435.152.2021.MK z dnia 16 lipca 2021 r. stwierdził, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach - opinią sanitarną znak: ZNS.4083.36.2021.KCh z dnia 15 lipca 2021 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - postanowieniem znak:  WSTE.4220.157.2021.BW z dnia 19 lipca 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił pełne zakres raportu.

Po przeanalizowaniu otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, a  także załączonej do wniosku karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, skalą oraz jego usytuowaniem, stwierdzono, iż istnieje możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zachodzi więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie. Raport powinien być sporządzony
zgodnie z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.).

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

W Ó J T    G M I N Y     
Bożena Olszewska-Świtaj

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Oddział Terenowy w Elblągu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2021-11-02)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2021-11-03 10:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-11-03 10:17:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki