Postanowienie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 14.01.2022 r.

RIZ.6220.19.2021

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), w związku z wnioskiem PV-SUN Sp. z o. o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, z dnia 9.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.11.2021 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 298 w obrębie Kandyty, gmina Górowo Iławeckie”.

postanawiam

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
2. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
- opisu krajobrazu, w którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia wraz z oceną wpływu na krajobraz;
- pełnej charakterystyki planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem ewentualnego etapowania;
- dotychczasowego sposobu użytkowania terenu pod planowaną inwestycję, rodzaj uprawianych roślin,
- wpływu przedsięwzięcia na klimat elektromagnetyczny środowiska. Należy wskazać wszystkie elementy wyposażenia instalacji stanowiące źródła pola elektromagnetycznego, ocenić ich oddziaływanie oraz podjęte ewentualne środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję z tych źródeł;
- oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat i określić, w jaki sposób zaadaptuje się do postępującej zmiany klimatu. W tym celu należy m.in. zidentyfikować źródła emisji gazów cieplarnianych do powietrza, zaproponować rozwiązania, które wpłyną na ograniczenie tej emisji oraz wskazać, w jaki sposób zaplanowano przedsięwzięcie, aby optymalnie przystosować je do postępujących zmian klimatu, które coraz częściej przejawiają się występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, susze, silne wiatry, grad, trąby powietrzne, ulewy, burze i powodzie;
- analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
- analizy wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego do realizacji (z uzasadnieniem jego wyboru), racjonalnego wariantu alternatywnego oraz środowiska w przypadku podejmowania przedsięwzięcia;
- przedstawienia sposobu postępowania z odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;
- opisu oddziaływania na występującą na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania florę (z podaniem przynależności syntaksonomicznej, stwierdzonych zbiorowisk roślinnych oraz określeniem stopnia ich naturalności) i faunę (ptaki, ssaki, płazy, gady), w tym na stwierdzone siedliska, legowiska, żerowiska. Należy opisać wpływ inwestycji na awifaunę gniazdującą na obszarze inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania, na szlaki migracyjne ptaków oraz miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek;
- wpływ planowanego przedsięwzięcia, na obszary wodno-błotne, leśne oraz na inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek), obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary przylegające do jezior, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej wraz z określeniem wpływu planowanej inwestycji na ww. obszary;
- opisu przewidywanego znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze, obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia;
- odległości na jakiej może pojawić się efekt olśnienia przy uwzględnieniu wysokości i kierunków lotu ptaków;
- analizy, czy w następstwie realizacji inwestycji może dochodzić do mylenia przez ptaki ogniw fotowoltaicznych z lustrem wody;
- opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu wykonania;
- wskazania przewidywanego okresu i czasu trwania budowy;
- opisu użytkowania terenu inwestycji w fazie budowy i na etapie jej eksploatacji;
- opisu zagadnień związanych z budową elektrowni oraz transportem jej elementów (np. częstotliwość przejazdów, ilość i rodzaje pojazdów);
- opisu sposobu zabezpieczenia terenu inwestycji z uwzględnieniem ogrodzenia i oświetlenia;
- wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów znajdujących się w jego zasięgu oddziaływania; przedstawić umiejscowienie planowanej inwestycji względem terenów objętych ochroną akustyczną, ustalonych w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bądź ich faktyczne zagospodarowanie, ocenić ich oddziaływanie na tereny chronione akustycznie oraz wskazać podjęte ewentualnie środki techniczne, technologiczne i organizacyjne, minimalizujące emisję hałasu;
- informacji, czy w wyniku realizacji planowanej inwestycji w stosunku do gatunków roślin, grzybów lub zwierząt objętych ochroną zostaną naruszone zakazy niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd mrowisk, nor, legowisk, zimowisk, żerowisk czy innych schronień lub zostaną naruszone inne zakazy wymienione w art. 52 ust. 1 i art. 51 ust 1. ustawy o ochronie przyrody;
- cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015;
- oddziaływania na usytuowaną w pobliżu zabudowę mieszkaniową

oraz ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich tj.:
a) przeprowadzenia analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji,
b) szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko,
c) przeanalizowania wystąpienia możliwości konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.11.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.11.2021 r.) PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zwróciła się do Wójta Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 298 w obrębie Kandyty, gmina Górowo Iławeckie”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2,3 i 6 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Górowo Iławeckie zwrócił się pismem znak RIZ.6220.19.2021 r., z dnia 14 grudnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organy opiniujące:
- Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu opinią znak GD.ZZŚ.2.435.272.2021.MK z dnia 20 grudnia 2021 r. stwierdził, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - postanowieniem znak: WSTE.4220.299.2021.JS z dnia 28 grudnia 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinią sanitarną znak: ZNS.9022.4.27.2021.KCh z dnia 23 grudnia 2021 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

Po przeanalizowaniu otrzymanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, skalą oraz jego usytuowaniem, stwierdzono, iż istnieje możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zachodzi więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie. Raport powinien być sporządzony
zgodnie z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247.).

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

W Ó J T   G M I N Y     
Bożena Olszewska-Świtaj

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – PCWO Energy Projekt Sp. z o. o.
2. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Oddział Terenowy w Elblągu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2022-01-14)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-01-17 10:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-01-17 12:08:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki