Nabór kandydatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Górowo Iławeckie
o naborze kandydatów
do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim na kadencję 2022 – 2026

 

Wójt Gminy Górowo Iławeckie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim na kadencję 2022-2026.

Wybory członków do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim odbywają się zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów  w Górowie Iławeckim, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z  2022 r., poz. 131).

Gminna Rada Seniorów w Górowie Iławeckim, zwana dalej „Radą”  jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Górowo Iławeckie,  z którymi współpracuje w obszarach dotyczących potrzeb i interesów osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

 1. Skład Rady Seniorów
  1. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 02.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.
  2. Rada składa się z 15 członków, zamieszkujących na terenie gminy Górowo Iławeckie.
  3. Członkiem Rady może być osoba która jest:
 1. przedstawicielem osób starszych (ukończyła 60 rok życia), mieszkańcem Gminy Górowo Iławeckie, posiadający poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie w wieku senioralnym tj. co najmniej 60 lat;
 2. przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
 1. Zgłoszenia kandydatów

1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na „Formularzu zgłoszeniowym kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim”, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr WG.0050.6.2022 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27.01.2022 r.    w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim na kadencję 2022-2026.

2. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wzory formularzy dostępne są:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/
 2. na stronie Centrum Usług społecznych w Górowie Iławeckim: https://cus-gorowoilaweckie.pl/
 3. w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 17 ;
 4. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w  Górowie Iławeckim ul. Kościuszki 11;

4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów przysługuje grupie co najmniej 20 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia oraz podmiotom działającym na rzecz osób starszych, w szczególności organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku oraz Kluby Seniora.

 1. Miejsce składania dokumentów

Formularz wraz z oświadczeniem należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Górowo Iławeckie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Górowo Iławeckie,  ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie z dopiskiem Kandydat na członka Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim" do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą podlegały weryfikacji (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim).

 1. Weryfikacja formalna

1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej przez Wójta Gminy, która polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności formularzy zgłoszeniowych.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych albo zawiera braki Wójt Gminy wzywa zgłoszonego kandydata  do usunięcia stwierdzonych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

3. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy listę kandydatów do Rady.

4. W przypadku gdy do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim zgłoszonych zostanie:

 1. wyłącznie 15 kandydatów - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskają status członka Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim;
 2. mniej niż 15 kandydatów – nabór zostanie ponowiony zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim;
 3. więcej niż 15 kandydatów – Wójt Gminy Górowo Iławeckie zgodnie z zapisami § 12 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim, zwoła zebranie wyznaczając jego termin i miejsce, ustali jego porządek obrad oraz kartę do głosowania.

 

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska –Świtaj

Pobierz:
Zarządzenie Nr WG.0050.6.2022 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim na kadencję 2022-2026 [format .pdf]
Ogłoszenie o naborze kandydatów [format pdf]
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim dla podmiotów działających na rzecz osób starszych [format doc]
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów  w  Górowie Iławeckim dla co najmniej 20 osobowej grupy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia [format doc]

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2022-03-02)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-03-02 13:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-03-02 14:43:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki