Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 15.03.2022 r.

RIZ.6220.15.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 15 marca 2022 r. na wniosek Inwestora Pana Piotra Linkowskiego, AGROPLUS Piotr Linkowski, ul Towarowa 9/101/B, 10-416 Olsztyn, z dnia 15 marca 2022 r. została wydana decyzja znak RIZ.6220.15.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m (Piaseczno III), na działce nr. ew. 59 w obrębie Piaseczno, gmina Górowo Iławeckie”

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W Ó J T   G M I N Y    
Bożena Olszewska-Świtaj

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piaseczno

Otrzymują:
1. Inwestor
2. Strony wg. rozdzielnika
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2022-03-15)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-03-15 14:03:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-03-15 14:04:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki