Skład Gminnej Rady Seniorów

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.45.2022

WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 1  Statutu Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/287/2021 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górowie Iławeckim oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r., poz. 131) zarządzam, co następuje:

§ 1.    Podaję skład osobowy Gminnej Rady Seniorów  w Górowie Iławeckim na okres kadencji 2022-2026:

 1. Ciechanowicz Kazimierz
 2. Dobrzyńska Krystyna
 3. Ilczyszyn Jan
 4. Janczarek Wiesława
 5. Kraft Bogumiła
 6. Korcin Mirosław
 7. Kuźniak Stefan
 8. Łuczun Czesław
 9. Mydlak Maria
 10. Ruczyńska Urszula
 11. Stempowska Helena
 12. Urbanowicz Anna
 13. Wieleba Jadwiga
 14. Winiarska Barbara
 15. Worach Ryszard

§ 2. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena Olszewska-Świtaj  

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2022-04-15)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-04-15 10:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-04-15 11:42:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki