Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 01.08.2022 r.

RIZ.6220.3.2021

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 01 sierpnia 2022 r. na wniosek Cegielni Sągnity s.c. Jolanta Mańk, Michał Mańk z siedzibą w Sągnitach 34, 11-220 Górowo Iławeckie z dnia 13 lipca 2022 r. została wydana decyzja znak RIZ.6220.3.2022 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „eksploatacji surowców ilastych (gliny) ze złoża „Sagnity 1” położonego na działce o nr ew. 92/3 obręb Sągnity, gm. Górowo Iławeckie”

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Z u p . W ó j t a
Krzysztof Baran
ZASTĘPCA WÓJTA

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora – Cegielni Sągnity s.c. Jolanta Mańk, Michał Mańk
z siedzibą w Sągnitach 34, 11-220 Górowo Iławeckie
2. Strony – w trybie art. 49. Kpa
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2022-08-01)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-08-01 15:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-08-01 15:15:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki