Zawiadomienie-Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 05.08.2022 r.

RIZ.6220.1.2022

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Dwórzno, gmina Górowo Iławeckie na dz. nr 120/1, 121/3, 121/7, 122/2, 124/1, 124/2, 124/5, 126”.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) stronom przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Dwórzno, gmina Górowo Iławeckie na dz. nr 120/1, 121/3, 121/7, 122/2, 124/1, 124/2, 124/5, 126” w tym treść opinii organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydz. Spraw Terenowych w Elblągu, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie), są dostępne w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu. tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00 w terminie do 22 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z u p . W ó j t a
Krzysztof Baran
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują
1. Wnioskodawca – Combroker Renewables Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 72-510 Wolin
2. Strony postępowania – w trybie art. 49. Kpa
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2022-08-05)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-08-05 14:39:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-08-05 14:40:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki