Obwieszczenie

W Ó J T G M I N Y
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 8.09.2022 r.

RIZ.6220.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 8 września 2022 r. na wniosek Inwestora Combroker Renewables Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 72-510 Wolin z dnia 18 stycznia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2022 r.) została wydana decyzja znak RIZ.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Dwórzno, gmina Górowo Iławeckie na dz. nr 120/1, 121/3, 121/7, 122/2, 124/1, 124/2, 124/5, 126”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.


W Ó J T G M I N Y      
Bożena Olszewska-Świtaj

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
- na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa

Otrzymują:
1. Inwestor – Combroker Renewables Sp. z o. o.
2. Strony – w trybie art. 49. Kpa
3. aa

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2022-09-08)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-09-14 09:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-09-14 09:50:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki