Klauzula RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie,  ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@uggorowo.pl,
 3. celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest realizacja zadań publicznych określonych przepisami prawa, rekrutacja, wykonanie umowy, promocja gminy oraz podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: przepis prawa powszechnie obowiązującego, zgoda osoby, której dane są przetwarzane lub zawarta umowa,
 4. odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione organy publiczne, strony postępowania administracyjnego i podmioty określone w umowach,
 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celu przetwarzania, upływu terminu roszczeń lub zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 7. ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 8. ma Pan(i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 10. podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania danych,
 11. Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2018-05-25)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2022-12-16 12:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2022-12-16 12:20:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki