Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2021.

Zarządzenie Nr WG.0050.49.2022
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 26 kwietnia 2022r.
 
w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021r.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Górowo Iławeckie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2021r.

Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy w Górowie Iławeckim w dniu 28.10.2020 r. z późn. zm. podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,   
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania   
   - bezpłatnej pracy społeczników   
   - zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie
   
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były zadania publiczne w sferze:

sportu
kultury
promocji i ochrony zdrowia
profilaktyki i terapii uzależnień
rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Aby organizacje mogły sprawnie działać, nie zawsze forma finansowa jest jedynym wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego, organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali, użyczeniu sprzętu czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane.
Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy, czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa, w tym partnerska. Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań, czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.

W poprzednich latach formy współpracy miały charakter finansowy i poza finansowy i dotyczyły działalności:
kulturalnej, w tym organizacja festynów, imprez sportowych, warsztatów, wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych Dni Rodziny, które odbywały się w wielu sołectwach.

W 2021r. ze względu na epidemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia w wielu dziedzinach życia społecznego w/w działalność nie mogła być realizowana.

Tak jak w poprzednich latach wspierane były działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez Fundację na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach a skierowane do mieszkańców gminy.

W ramach działań zdrowotnych "Profilaktyka to zdrowe życie" przeprowadzono:
1/ profilaktyczne bezpłatne badania u s g piersi 40 kobiet
2/ profilaktyczne badania u s g jamy brzusznej z oceną prostaty u 10 mężczyzn
3/ kobieto, mężczyzno zadbaj o swoją tarczycę - zrób usg
Kwota dofinansowania 10.000,00zł.

Jak wspomniano na wstępie gmina nasza od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

[pobierz sprawozdanie w formacie pdf]

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2022-04-26)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-03-30 12:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-03-30 12:57:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki