Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej: „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 761 13 22, e-mail: sekretariat@uggorowo.pl,
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@uggorowo.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanym w postaci sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Górowo Iławeckie,
 4. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora, obsługę jego administratora (np. dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej),
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 6. dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po jego realizacji przez czas niezbędnej archiwizacji,
 7. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 8. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
 9. w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2018-05-25)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-04-11 10:32:55)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki