Sprawozdanie

Zarządzenie Nr WG.0050.37.2023
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 18 maja 2023r.

w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r.
 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Górowo Iławeckie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

Załącznik
do Zarządzenia Nr WG.0050.37.2023
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 18 maja 2023 r.

 

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI  DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  ZA 2022 r.

Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy w Górowie Iławeckim  w dniu  04.11.2021 r. podjęła  uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakaja zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania
- bezpłatnej pracy  społeczników
- zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie .
           
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu.
Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były zadania publiczne w sferze:
           sportu
           kultury
           promocji i ochrony zdrowia
           profilaktyki i terapii uzależnień
           rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Aby organizacje mogły sprawnie działać, nie zawsze forma finansowa jest jedynym wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego, organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali, użyczeniu sprzętu czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane.
Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy, czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa, w tym partnerska.  Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań, czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.                                           
           
W poprzednich latach formy współpracy miały charakter finansowy oraz poza finansowy  i dotyczyły działalności: kulturalnej, w tym organizacja festynów, imprez sportowych, warsztatów, wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych  Dni  Rodziny, które odbywały się w wielu sołectwach.

Tak jak w poprzednich latach wspierane były działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane przez Fundację na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach, które skierowane były do mieszkańców gminy.

W ramach działań zdrowotnych „Badania profilaktyczne mieszkańców Gminy Górowo Iławeckie:
1. Kobieto bądź świadoma zgłoś się na badania USG piersi.
2. Mężczyzno bądź świadomy zgłoś się na badania USG jamy brzusznej z oceną prostaty.
3. Kobieto, mężczyzno skorzystaj z badań USG tarczycy. ”   

  przeprowadzono :
            1/  profilaktyczne bezpłatne badania USG  piersi u 30 kobiet ;  
            2/  profilaktyczne badania USG jamy brzusznej z oceną prostaty u 15 mężczyzn.
            3/  kobieto, mężczyzno zadbaj o swoją tarczycę – zrób USG– 15 badań u kobiet i mężczyzn.
             Kwota dofinansowania 10.000,00 zł.

            
Jak wspomniano na wstępie gmina nasza  od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska-Świtaj

[pobierz sprawozdanie w formacie pdf]
            

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2023-05-18)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-05-24 13:50:18)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki