Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Górowo Iławeckie

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Górowo Iławeckie, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu; z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Gmina Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie tel. 89 761 13 22
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim)
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje Art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

[pobierz rejestr instytucji kultury (format .pdf)]

 

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
(2023-06-06)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-06-06 12:57:17)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki