Postanowienie

Górowo Iławeckie 5.07.2023 r.

RIZ.6220.2.2023

P O S T A N O W I E N I E
o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 98 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775)

p o s t a n a w i a m

zawiesić na wniosek Inwestora - Optisol Sp. z o. o. z dnia 5.06.2023 r. (data wpływu do tut urzędu 6.06.2023 r.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kandyty na terenie działek o nr. ewid. 237/8, 287/1, 286/2, 240, 302/3, 288/2, 237/9, 88/6, obręb Kandyty oraz na działce o nr ewid. 1/1, obr. Dzikowo, gm. Górowo Iławeckie” do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia/wyjaśnień, do których został wezwany pismem z dnia 18.04.2023 r.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 16.02.2023 r. Inwestor – Optisol Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 241/12, 81-521 Gdynia złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kandyty na terenie działek o nr. ewid. 237/8, 287/1, 286/2, 240, 302/3, 288/2, 237/9, 88/6, obręb Kandyty oraz na działce o nr ewid. 1/1, obr. Dzikowo, gm. Górowo Iławeckie

Wójt Gminy Górowo Iławeckie, pismem znak RIZ.6220.2.2023 z dnia 18.04.2023 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia/wyjaśnień dotyczących przedmiotowego wniosku oraz załączonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 4.05.2023 r. Inwestor złożył wniosek o przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień na co otrzymał zgodę organu prowadzącego pismem z dnia 19.05.2023 r.-

W myśl art. 98 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zgodnie z Art. 98. § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania
uważa się za wycofane.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony - w trybie art. 49 kpa
3. aa

Z up. Wójta   
Krzysztof Baran
Zastępca Wójta
 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2023-07-05)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-08-10 09:00:43)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki