Obwieszczenie

Górowo Iławeckie, dnia 29.09.2023 r.

RIZ.6220.9.2023

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 18 września 2023 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 400/4, obr. Kandyty, gm. Górowo Iławeckie. Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydz. Spraw Terenowych w Elblągu
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Otrzymują
1. Wnioskodawca – PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O. O., ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. Pozostałe strony – w trybie art. 49 Kpa
3. aa

Z up. Wójta   
Krzysztof Baran
Zastępca Wójta
 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2023-09-29)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-09-29 13:13:32)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki