Postanowienie

Górowo Iławeckie, dnia 12.12.2023 r.

RIZ.6220.7.2023

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775), po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez P. Aleksandrę Zawadowską, al. Pokoju 11, 31-548 Kraków będącą Pełnomocnikiem BEE Górowo Sp. z o. o., ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.09.2023 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Górowo Iławeckie wraz z infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO na dz. nr 1/4, 283/2, obr. Wągniki, 345/3, 346, obr. Bukowiec, gm. Górowo Iławeckie”.

p o s t a n a w i a m

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej Górowo Iławeckie wraz z infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO na dz. nr 1/4, 283/2, obr. Wągniki, 345/3, 346, obr. Bukowiec, gm. Górowo Iławeckie” o mocy do 305 MW, ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015.

2. Określić pełen zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) oddziaływań przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015, wobec którego obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) oraz dla którego ustanowiony został plan zadań ochronnych, powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 1 października 2014 r., poz. 3086) ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji i zagospodarowania terenów sąsiednich, tj.:
b) istniejącej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej oraz planowanych w sąsiedztwie innych farm fotowoltaicznych
c) przeprowadzenia analizy wpływu paneli fotowoltaicznych na zabudowę mieszkaniową usytuowaną w pobliżu planowanej instalacji,
d) szczegółowego określenia i przeanalizowania wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz emisji hałasu z przedmiotowej instalacji na środowisko,
e) przeanalizowania wystąpienia możliwości konfliktów społecznych związanych z projektowanym przedsięwzięciem.

W raporcie powinna być również zawarta analiza możliwych konfliktów społecznych w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji. Ponadto sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zapewni udział społeczeństwa w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem (nr pisma GOR/2023/AZ/7) z dnia 14.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.09.2023 r.) Aleksandra Zawadowska, al. Pokoju 1, piętro 11, 31-548 Kraków będąca Pełnomocnikiem firmy BEE Górowo Sp. z o. o., ul. Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa zwróciła się do Wójta Gminy Górowo Iławeckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej Górowo Iławeckie wraz z infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO na dz. nr 1/4, 283/2, obr. Wągniki, 345/3, 346, obr. Bukowiec, gm. Górowo Iławeckie”.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Górowo Iławeckie zwrócił się pismem znak RIZ.6220.7.2023 r., z dnia 28 września 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organy opiniujące:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach - opinią sanitarną znak: ZNS.9022.1.38.2023.KI z dnia 6 października 2023 r. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu opinią znak GD.ZZŚ.2.4901.139.2023.MK z dnia 14 listopada 2023 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - postanowieniem znak: WSTE.4220.141.2023.RG z dnia 6 października 2023 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w pełnym zakresie.

Po przeanalizowaniu otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, a także załączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, kierując się charakterystyką przedsięwzięcia, skalą oraz jego usytuowaniem, stwierdzono, iż istnieje możliwość
negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zachodzi więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie dostępnym na stronie BIP Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony – w trybie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Oddział Terenowy w Elblągu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu

Z up. Wójta   
Krzysztof Baran
Zastępca Wójta
 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2023-12-12)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-12-13 10:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki