Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami


Inspektor Bogusława Mańkowska

pokój nr 8
tel: 89 761 07 87
e-mail: b.mankowska@uggorowo.pl

 

Do zadań stanowiska ds. Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości – a w szczególności związanych z:
1)    gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
2)    ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3)    organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, dzierżawy, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
4)    nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5)    komunalizacją gruntów,
6)    prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7)    tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami  określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8)    zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
9)    wydawanie postanowień i decyzji w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-06-24)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2003-06-24 13:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2020-11-10 17:44:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki