29.04.2010_zak.obora

    Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie dnia 29.04.2010 r

RIZ. 7624-13/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przez Panią Iwonę Walas-Wilga, przedsięwzięcia pn. „Budowa obory wolnostanowiskowej na ok. 100 DJP bydła mlecznego na działce nr 10/8 w miejscowości Wojmiany, gmina Górowo Iławeckie” zostało zakończone.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) stronom postępowania, w terminie 21 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego pisma, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 wyżej powołanej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, pok. Nr 8 w dni robocze w godz. od 8:00- 15:00.
Niniejsze zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, zgodnie z art. 33 ust 1 pkt 5 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostało podane do publicznej wiadomości przez:
1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim,  ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Ilaweckie
2. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Z-ca Wójta Gminy    
Kazimierz  Montewka

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2010-04-29 10:39:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2010-04-29 10:42:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki