Uchwały Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014

Uchwała Nr XLV/381/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XLV/380/14 z dnia 6 listopada 2014 r. -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XLV/379/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.


Uchwała Nr XLV/378/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.


Uchwała Nr XLV/377/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.


Uchwała Nr XLV/376/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych  położonych  w  obrębie  Sołtysowizna.


Uchwała Nr XLV/375/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.


Uchwała Nr XLV/374/14 z dnia 6 listopada 2014 r. - w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie czynności mających na celu nadanie Gminie Górowo Iławeckie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.


Uchwała Nr XLIV/373/14 z dnia 13 października 2014 r. - w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku.


Uchwała Nr XLIII/372/14 z dnia 30 września 2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Górowo Iławeckie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Uchwała Nr XLIII/371/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XLIII/370/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XLIII/369/14 z dnia 30 września 2014 r. -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XLIII/368/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wiewiórki.


Uchwała Nr XLIII/367/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XLIII/366/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Sołtysowizna.


Uchwała Nr XLIII/365/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kamińsk ul. Podleśna 1.


Uchwała Nr XLIII/364/14 z dnia 30 września 2014 r.- w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr XLIII/363/14 z dnia 30 września 2014 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XLII/359/14 z dnia 31 lipca 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XLII/358/14 z dnia 31 lipca 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XLI/357/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wiewiórki.


Uchwała Nr XLI/356/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osób fizycznych.


Uchwała Nr XLI/355/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XLI/354/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Gałajny.


Uchwała Nr XLI/353/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr XLI/352/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XLI/351/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XLI/350/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.


Uchwała Nr XLI/349/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.


Uchwała Nr XL/348/14 z dnia 30 maja 2014 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XL/347/14 z dnia 30 maja 2014 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XL/346/14 z dnia 30 maja 2014 r. - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.


Uchwała Nr XL/345/14 z dnia 30 maja 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XL/344/14 z dnia 30 maja 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXIX/340/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.


Uchwała Nr XXXIX/339/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie dokonania zmina w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXIX/338/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXIX/337/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wokiele.


Uchwała Nr XXXIX/336/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Bukowiec.


Uchwała Nr XXXIX/335/14 z dnia 29 kwietnia  2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Dęby.


Uchwała Nr XXXIX/333/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. - w sprawie wyrażenia woli podjęcia przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie czynności mających na celu nadanie obszarowi obejmującemu obręby geodezyjne Glądy, Żołędnik, Wągniki, Wągródka statusu uzdrowiska.


Uchwała Nr XXXVIII/331/14 z dnia 31 marca 2014 r. - zmieniająca uchwałę nr VII/47/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.


Uchwała Nr XXXVIII/329/14 z dnia 31 marca 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVIII/328/14 z dnia 31 marca 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXVIII/327/14 z dnia 31 marca 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.


Uchwała Nr XXXVIII/326/14 z dnia 31 marca 2014 r. - w sprawie objęcia przez Gminę Górowo Iławeckie w udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Sprzętowej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.


Uchwała Nr XXXVII/322/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/321/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat ze Wspólnotą Mieszkaniową Topolowa 2A w Kamińsku.


Uchwała Nr XXXVII/320/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, położonej w obrębie Nerwiki.


Uchwała Nr XXXVII/319/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa –  Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, położonej w obrębie Dęby.


Uchwała Nr XXXVII/318/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kamińsk i Wojmiany.


Uchwała Nr XXXVII/317/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVII/316/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXVII/315/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XXXVII/314/14 z dnia 28 lutego 2014 r. - w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2015.               Załącznik


Uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXVI/311/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr XXXVI/308/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


Uchwała Nr XXXV/305/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022


Uchwała Nr XXXV/303/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXXV/302/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXV/301/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXXV/300/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 r.


Uchwała Nr XXXV/298/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.


Uchwała Nr XXXV/297/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.


Uchwała Nr XXXIV/296/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej od osób fizycznych.


Uchwała Nr XXXIV/295/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie.


Uchwała Nr XXXIV/294/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XXXIV/293/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kościuszki 17C w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XXXIV/292/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osób fizycznych.


Uchwała Nr XXXIV/291/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXXIV/290/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXIV/281/13 z dnia 26 listopada 2013 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


Uchwała Nr XXXIII/280/13 z dnia 29 października 2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim i Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach w jedną instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XXXIII/279/13 z dnia 29 października 2013 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr XXXIII/278/13 z dnia 29 października 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXXIII/277/13 z dnia 29 października 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXII/274/13 z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat ze Wspólnotami Mieszkaniowymi Topolowa 2B i 2C w Kamińsku.


Uchwała Nr XXXII/273/13 z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXXII/272/13 z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXII/269/13 z dnia 30 września 2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Uchwała Nr XXXII/268/13 z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego   Rady Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXI/267/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim i Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach w jedną instytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XXXI/266/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXXI/265/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXXI/264/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXXI/263/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie” z siedzibą w Kandytach i nadania jej statutu.


Uchwała Nr XXXI/262/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.


Uchwała Nr XXX/261/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XXX/260/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dwórzno.


Uchwała Nr XXX/259/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osób fizycznych.


Uchwała Nr XXX/258/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XXX/257/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. w Warszawie


Uchwała Nr XXX/256/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXX/255/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXX/254/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.


Uchwała Nr XXX/253/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.


Uchwała Nr XXIX/252/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXIX/251/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXIX/250/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXIX/249/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXIX/248/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.


Uchwała Nr XXIX/245/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Piasek.


Uchwała Nr XXIX/244/12 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Toprzyny.


Uchwała Nr XXIX/242/13 z dnia 29 maja 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bukowiec.


Uchwała Nr XXVIII/241/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XXVIII/240/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XXVIII/239/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXVIII/238/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXVIII/237/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Górowo Iławeckie za rok 2012.         Załącznik


Uchwała Nr XXVIII/236/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2013–2022.          Załącznik


Uchwała Nr XXVIII/235/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kandyty na lata 2013–2022.         Załącznik


Uchwała Nr XXVII/234/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXVII/233/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXVII/232/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.


Uchwała Nr XXVII/231/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie objęcia przez Gminę Górowo Iławeckie udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 43 d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.


Uchwała Nr XXVII/229/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.


Uchwała Nr XXVII/227/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w  trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  położonych w obrębie  Woryny i Nowa Karczma.


Uchwała Nr XXVII/225/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XXVII/224/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXVII/223/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Pieszkowo.


Uchwała Nr XXVII/222/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie w sprawie odpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości.


Uchwała Nr XXVII/221/13 z dnia 26 marca 2013 r. - w sprawie odpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr XXVII/220/13 z dnia 26 marca 2013 r. - wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XXVI/218/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXVI/217/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022.


Uchwała Nr XXVI/216/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie uchwalenia  Programu ochrony środowiska dla gminy Górowo Iławeckie  na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019.       Załącznik


Uchwała Nr XXVI/215/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2027.             Załącznik


Uchwała Nr XXVI/214/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Janikowo.


Uchwała Nr XXVI/213/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr XXVI/212/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Dwórzno.


Uchwała Nr XXV/211/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXV/210/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2022


Uchwała Nr XXV/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XXV/208/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022


Uchwała Nr XXV/207/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.


Uchwała Nr XXV/206/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi ............................ na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXV/201/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.


Uchwała Nr XXV/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.


Uchwała Nr XXIV/199/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XXIV/198/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XXIV/197/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022


Uchwała Nr XXIV/192/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kamińsk


Uchwała Nr XXIV/190/12 z dnia 29 listopada 2012 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013


Uchwała Nr XXIII/189/12 z dnia 29 października 2012 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego


Uchwała Nr XXIII/186/12 z dnia 29 października 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XXIII/185/12 z dnia 29 października 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XXII/184/12 z dnia 28 września 2012 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Powiatu Bartoszyckiego


Uchwała Nr XXII/183/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XXII/182/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XXII/181/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie przystąpienia do współudziału w realizacji odnowy nawierzchni  drogi powiatowej


Uchwała Nr XXII/180/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Górowo Iławeckie, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.


Uchwała Nr XXII/179/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górowo Iławeckie na lata 2012 – 2014.


Uchwała Nr XXII/178/12 z dnia 29 września 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr XXII/177/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górowo Iławeckie na lata 2013-2017”


Uchwała Nr XXII/176/12 z dnia 28 września 2012 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXII/175/12 z dnia 28 września 2012 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXII/174/12 z dnia 28 września 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr XXII/173/12 z dnia 28 września 2012 r. - w sprawie podziału Gminy Górowo Iławeckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr XXI/172/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w  sprawie zgłoszenia Sołectw do Programu Odnowy Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”


Uchwała Nr XXI/171/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XXI/170/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XXI/169/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi ................... na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XXI/168/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Uchwała Nr XXI/167/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Uchwała Nr XX/166/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Górowo Iławeckie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Uchwała Nr XX/165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XX/164/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących radnym.


Uchwała Nr XX/163/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XX/162/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XX/161/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.


Uchwała Nr XX/160/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.


Uchwała Nr XIX/159/12 z dnia 25 maja 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XIX/158/12 z dnia 25 maja 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XIX/157/12 z dnia 25 maja 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIX/156/12 z dnia 25 maja 2012 r. - w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr XIX/155/12 z dnia 25 maja 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała nr XIX/154/12 z dnia 25 maja 2012 r. - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2014.     Załącznik


Uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Górowo Iławeckie za rok 2011.    Załącznik


Uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XVIII/151/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XVIII/150/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2012 roku.


Uchwała Nr XVIII/149/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XVIII/148/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. - w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.


Uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XVII/144/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2013 roku.


Uchwała Nr XVII/143/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie objęcia przez Gminę Górowo Iławeckie udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 43 d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.


Uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.


Uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Pieszkowo.


Uchwała Nr XVII/140/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XVII/139/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Czyprki.


Uchwała Nr XVII/138/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś Iławecka.


Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 30 marca 2012 r. - w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kamińsku Szkoły Podstawowej w Kandytach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kandytach.


Uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zielenica na lata 2012–2020.


Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie  uchwalenia cennika  za korzystanie z Cmentarza Komunalnego  w Sołtysowiźnie.


Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 23 lutego 2012 r. -  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Sołtysowiźnie.


Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 23 lutego 2012 r. - w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kamińsku Szkoły Podstawowej w Kandytach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kandytach.


Uchwała Nr XV/129/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XV/128/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XV/127/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy


Uchwała Nr XV/126/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Uchwała Nr XV/125/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi ......... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr XV/124/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu oraz cennika za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sołtysowiźnie


Uchwała Nr XV/123/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Powiersze


Uchwała Nr XV/122/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zielenica


Uchwała Nr XV/121/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Toprzyny


Uchwała Nr XV/120/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Kamińsk


Uchwała Nr XV/119/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pieszkowo


Uchwała Nr XIV/118/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XIV/117/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2012-2022.


Uchwała Nr XIV/116/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr XIV/115/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr XIV/114/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 r.


Uchwała Nr XIV/113/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej  działkę nr 102/9 w obrębie Pieszkowo


Uchwała Nr XIV/112/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Uchwała Nr XIV/111/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim do organizacji pracy z rodziną.


Uchwała Nr XIV/110/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok


Uchwała Nr XIV/109/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012


Uchwała Nr XIII/108/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr XIII/107/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr XIII/106/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.


Uchwała Nr XIII/105/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Uchwała Nr XIII/104/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie wprowadzenia na terenie gminy opłaty prolongacyjnej


Uchwała Nr XIII/103/11 z dnia 28 listopada 2011 r. -  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 r.


Uchwała Nr XIII/102/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2012.


Uchwała Nr XIII/101/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.


Uchwała Nr XIII/100/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie zatwierdzenia projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – tytuł projektu – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w gminie Górowo Iławeckie”.


Uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości


Uchwała Nr XIII/98/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - sprawie  nabycia budynku użytkowego


Uchwała Nr XIII/97/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Wągródka


Uchwała Nr XIII/96/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr XIII/95/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr XIII/94/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
 


Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 21 października 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 21 października 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 21 października 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu oraz cennika za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sołtysowiźnie


Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 21 października 2011 r. - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.


Uchwała Nr XI/89/11 z dnia 30 września 2011 r. -  w sprawie  nabycia budynku skupu mleka w Worynach


Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 30 września 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr XI/87/11 z dnia 30 września 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 30 września 2011 r. - w sprawie zatwierdzenia projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – tytuł projektu – „Rozwój oferty edukacyjnej punktów przedszkolnych w gminie Górowo Iławeckie”.


Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 30 wrzesnia 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr XI/84/11 z dnia 30 września 2011 r. - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 30 września 2011 r. - w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu bartoszyckiego na lata 2011 – 2032.” w zakresie dotyczącym Gminy Górowo Iławeckie    Załącznik
 


Uchwała Nr X/82/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .............................. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr X/81/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .............................. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr X/80/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr X/79/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr X/78/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr X/77/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy


Uchwała Nr X/76/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. - w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku.


Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Uchwała Nr IX/74/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr IX/73/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Uchwała Nr IX/72/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - w sprawie finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała Nr IX/71/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 22 lipca 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022.


Uchwała Nr VIII/69/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu


Uchwała Nr VIII/68/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr VIII/67/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi ..................... na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr VIII/66/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej część działki nr 7/15 w obrębie Stega Mała
 


Uchwała Nr VIII/65/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej  działkę nr 183/1 w obrębie Sołtysowizna


Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału ½ w nieruchomości położonej w obrębie Janikowo


Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału ½ w nieruchomości położonej w obrębie Janikowo na rzecz współwłaścicieli nieruchomości


Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Lipniki  na lata 2011–2019


Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Pieszkowo na lata 2009–2017.


Uchwała Nr VIII/59/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie  przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011 – 2015 Gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr VIII/58/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr VIII/56/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011 - 2022


Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy


Uchwała Nr VIII/54/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminyz tytułu wykonania budżetu gminy za2010 rok


Uchwała Nr VIII/53/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok


Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim


Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu


Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.


Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022


Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą   w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę  umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE
 


Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie  nabycia budynku byłego punktu skupu mleka w Worynach


Uchwała Nr VII/45/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Uchwała nr VI/44/11 z dnia 30 marca 2011 r. - w sprawie objęcia przez Gminę Górowo Iławeckie udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 43 d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877


Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 30 marca 2011 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych


Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 30 marca 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne  (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.
Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu.


Uchwała Nr VI/41/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011 - 2022 r.
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa,
Załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022,
Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Górowo Iławeckie w latach 2011-2022.


Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie  uchwalenia regulaminu oraz cennika za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sołtysowiźnie.


Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.


Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011


Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.


Uchwała Nr VI/36/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr VI/35/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie utworzenia w Toprzynach Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Kandytach.


Uchwała Nr VI/34/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie utworzenia w Pieszkowie Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Kandytach.


Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie utworzenia w Kamińsku Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Kandytach.


Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach.


Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Pieszkowie.


Uchwała Nr VI/30/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Herkusa Monte w Kamińsku.


Uchwała Nr V/29/11 z dnia 23 lutego 2011 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne  (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu.


Uchwała Nr V/28/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011 - 2022 r.
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa,
Załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022,
Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Górowo Iławeckie w latach 2011-2022.


Uchwała Nr V/27/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwałenia regulaminu korzystania z urządzeń znajdujących się w Gminnym Centrum Rekreacji.


Uchwała Nr V/26/11 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.


Uchwała Nr V/25/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Uchwała Nr V/24/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia budynku mieszkalnego połozonego w obrębie Toprzyny.


Uchwała Nr V/23/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Janikowo na lata 2011 - 2019.     Załącznik


Uchwała Nr V/22/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.


Uchwała Nr V/21/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toprzynach dla której organem prowadzącym jest gmina Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr V/20/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pieszkowie dla której organem prowadzącym jest gmina Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr V/19/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamińsku dla której organem prowadzącym jest gmina Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.


Uchwała Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Panów .................... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ............... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .................. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie skargi Pana ...........na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. (wraz z załącznikami).


Uchwała Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011 - 2022 r.
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa,
Załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Górowo Iławeckie na lata 2011-2022,
Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Górowo Iławeckie w latach 2011-2022.


Uchwała Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Dochody  i wydatki w 2010 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 7 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.


 Uchwała Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.


Uchwała Nr IV/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.


Uchwała Nr III/8/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Dochody  i wydatki w 2010 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 7 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.


 Uchwała Nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr I/6/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD".


Uchwała Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/4/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.


Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.


 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2011-02-01 12:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2017-02-08 10:15:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki